سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت میان آبادی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت
عباس افشار – استاد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

برای مراحلمختلف تصمیم گیری چندشاخصه ) ) MADM روشهای متعددی وجود دارد . برای یک مساله یکسان، انتخاب هر روش از روشهای موجود ممکن است نتایج متفاوتی دربرداشته باشد . لذا انتخاب روش مناسب در تصمیم گیری چند شاخصه، خود نیاز به یک تصمیم گیری مناسب دارد . در این مقاله، روشهای مختلف تصمیم گیری چندشاخصه به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . سپس
انتخاب بهترین گزینه از بین ۸ گزینه موجود برای تاٌمین آب شهری شهر زاهدان با توجه به ۹ شاخص و با استفاده از سه روش IOWA ، TOPSIS و LINEAR-ASSIGNMENT مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت نتایج حاصل از روشهای مختلف با نتایج حاصل ازروش برنامه ریزی سازشی ( CP) مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین گزینه انتخاب می گردد .