مقاله کاربرد تقريبهاي درجه اول و دوم درونيابي دومتغيره لاگرانژ در تشکيل سري زماني اشتغال بخش ساختمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد تقريبهاي درجه اول و دوم درونيابي دومتغيره لاگرانژ در تشکيل سري زماني اشتغال بخش ساختمان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درونيابي
مقاله چندجمله اي درونياب
مقاله درونيابي دومتغيره لاگرانژ
مقاله تابع اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لآلي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، براي تشکيل سري زماني جمعيت شاغل بخش ساختمان در سالهايي از دوره ۱۳۷۹-۱۳۴۵، که داده هاي آماري مربوط به آن وجود ندارد، از تقريبهاي مرتبه اول و دوم درونيابي دومتغيره لاگرانژ استفاده شده است. متغيرهاي استفاده شده براي درونيابي، ارزش افزوده و دستمزدها به قيمتهاي ثابت سال ۱۳۷۶ اند. براي تشکيل توابع درونياب از دو چندجمله اي مرتبه اول، که اولي از اطلاعات دوگره و دومي از سه گره استفاده مي کند، بهره گرفته ايم. علاوه بر اين، يک چندجمله اي درجه دوم که در آن سه گره به كار رفته نيز معرفي شده است. نتايج نشاندهنده آن است که بهترين برآورد از ترکيب نتايج درونيابي تمامي چندجمله اي هاي معرفي شده به دست مي آيد، يعني، تابع درونياب تابعي چندضابطه اي است که، در آن براي هر دوره مفروض، يکي از چندجمله اي هاي معرفي شده به كار رفته است. نتايج تخمين تابع اشتغال با استفاده از آمارهاي سري زماني اشتغال درونيابي شده نشاندهنده آن است که قدرت تشريح تعديل شده رگرسيون ۹۷٫۱% است و علامتهاي تمامي ضرايب تخمين زده شده مطابق انتظار نظري اند.