سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان – سبزوار، ص پ ۱۰۳

چکیده:

تولد تمدن های بزرگ در کنار آب بوده و در حال حاضر شهرهای بزرگی در دن یا وجود دارند که در حاشیه ی رودخانه ها و مس یل ها توسعه یافته اند . افزایش جمع یت شهری و ن یاز روز افزون آنها به ز یبا د یدن فضای اطراف خود، لزوم توجه به اکوسیستم های طبیعی را در فضای شهری تشدید و بالا رفتن آلودگی های زیست محیطی و نیاز انسان به محیط های پاک، توجه به این مهم
را دو چندان می سازد.
کال شور شهرستان سبزوار که بزرگتر ین و مهمتر ین کال ایران مرکزی به شمار می آ ید، یکی از مهمترین منابع طبیعیِ کشور است که متاسفانه بدون استفاده بهینه از حاشیه ی جنوبی شهر سبزوار عبور و در ادامه از طر یق دشت خارتوران وارد دشت کویر می شود . در این بررسی میزان تغییرات مشخصه های هندسی و وسعت اجزاء کال شور در حاشیه شهر سبزوار که می تواند به
عنوان یک منبع طبیعی مورد توجه و ساماندهی قرار گیرد به کمک پیمایشهای صحرایی، داده های ماهواره و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدیهی است فرآ یند طراحی و اجرای عمل یات ساماندهی و ز یبا سازی پایا در حر یم کال، نیازمند مطالعه و کسب اطلاعات علمی و گزارشات دق یق است که ا ین امکان با تلف یق سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور مورد توجه قرار گرفته است.
نتایج نشان داد که به کارگیری GIS و RS می تواند به عنوان تکنیکهای قدرتمندی در مطالعه ی حر یم و تغییر شکل مسیل ها مورد استفاده قرار گ یرد و سرعت دسترسی مجدد و پایش اراضی حاشیه را به دقت و کم هزینه برای برنامه ریزان فراهم آورد.