سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهروز ارباب شیرانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد نقش حیاتی در موفقیت سازمانها ایفا می کند . آگاهی از عملکرد در تمامی ابعـاد مـالی و غیـر مالی برای تصمیم گیری مدیران سازمانها حیاتی می باشد . به این منظور مدلهای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند . یکـی از این مدل ها، چارچوب کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه اسـت، از جملـه آنکـه همـه اندازه های عملکردی به کار رفته در دیدگاههای چهارگانه- مالی، مشتریان، فرآیندهای داخلـی و رشـد و یـادگیری – بـا اسـتراتژی سـازمان مرتبط هستنـد . در عیـن حـال در کـارت امتـیازی متـوازن بـرای تـعریـف سنـجه ها از روی اهداف تعیین شده در هر یک از دیـدگـاههــا، روشی سـاخـت یـافتـه و مـدون وجـود نـدارد . لـذا بـه مـنظـور تـعریف دقیق سنجه ها از » روش سنجه هدف گرا « استفاده می شود . در ایـن مقاله مدل تلفیقی از دو روش کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف گرا طراحی شده و سپس در یک سازمان تولیـد کننـده نـرم افـزار بـه کـار گرفته می شود . با کاربرد مدل تلفیقی پیشنهادی در این سازمان، اهداف مربوط به دیدگاههای چها رگانه تعیین و بر اسـاس آنهـا سـنجه هـای مختلفی برای اندازه گیری عملکرد انتخاب می شوند . نتایج حاصل از اندازه گیری این سنجه ها موجب شناسایی نقاط ضعف و قـوت سـازمان و فراهم کردن فرصت های بهبود خواهد شد .