سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پوریا نیک نظر – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مدیریت استراتژیک یک سازمان همراه یکی ازچالش های پیش رو انتخاب مدلی کمی است که علاوه بر بعد مالی بر بعدهای دیگر استراتژی سازمان نظارت داشته باشد.
دراین مقاله یک رهیافت چند معیاره برای ارزیابی استراتژی یک سازمان ارائه می شود. این رهیافت روش کارت امتیزی متوازن (BSC) راهمراه با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به کا می گیرد. کارت امتیازی متوازن مدلی است که معیارهای عملکرد استراتژیک یک سازمان را در چهار حوزه مالی، مشتریان،فرآیند داخلی ورشد و یادگیری بیان میکند. این معیارها به صورت ورودی وخروجی های روش تحلیل پوششی داده ها قرار می گیرند.
روش تحلیل پوششی داده ها کارایی واحد های مختلف تصمیم گیری(DMU)را با توجه به یکدیگر مشخص می کند. نتایج حاصل از بررسی می تواند مسخص کننده عملکرد و Benchmarkبرای سایر واحدهای تصمیم ساز سازمان، بر اساس جنبه های مختلف استرتتژی سازمان باشد. نتایج این بررسی می تواند به پایه ای برای تحلیل وبرنامه ریزی برای بهبود سازمان تبدیل شود.