مقاله کاربرد توام دي اکسيد کربن و فسفين براي کنترل مراحل مختلف زيستي شب پره هندي Plodia interpunctella Hubner. که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد توام دي اکسيد کربن و فسفين براي کنترل مراحل مختلف زيستي شب پره هندي Plodia interpunctella Hubner.
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دي اکسيدکربن
مقاله شب پره هندي
مقاله فسفين
مقاله کاربرد توام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيك پور عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شايسته نورالدين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه در مديريت تلفيقي افات انباري روش هاي نوين کنترل مانند کاربرد دي اکسيدکربن همراه با فسفين به دليل سرعت عمل مطلوب و کاهش عوارض سوء جانبي مورد توجه قرار گرفته است، لذا براي بررسي ميزان کارايي و قدرت نفوذ اين دو گاز، روي مراحل مختلف زيستي شب پره هندي (يکي از افات مهم انباري کشور) تاثير غلظت هاي مختلف فسفين، در اتمسفري با ۵۰ درصد گاز دي اکسيدکربن مورد بررسي قرار گرفت. مراحل مختلف اين حشره تحت شرايط آزمايشگاهي ۱±۲۷ درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۵±۷۰ درصد و دوره نوري ۱۶:۸ (روشنايي: تاريکي) پرورش داده شدند. سپس در سه عمق مختلف به فاصله ۳۰ سانتي متر درون مخازن گالوانيزه قرار گرفته و پس از پر کردن مخازن با گندم، مقادير مختلف فسفين به صورت فسفيد امونيوم درون آن جاي داده شده و درب مخازن کاملا محکم بسته شد. سپس مقدار ۵۰ درصد حجم مخازن،گاز دي اکسيدکربن درون آن ها تزريق و بعد از سه روز ميانگين LC50 آن ها براي مراحل مختلف حشره کامل، تخم، لارو و شفيره شب پره هندي به ترتيب ۸۵٫۱۴، ۱۷۱٫۷۵، ۱۶۰٫۱ و ۱۲۳٫۹۹ پي پي ام و در مخازن خالي براي همان مراحل به ترتيب ۶۹٫۷۴، ۱۵۱٫۹۰، ۱۲۳٫۳۰ و ۱۰۶٫۰۲ پي پي ام محاسبه گرديد. هم چنين، با مقايسه ميانگين تلفات حشرات در کف، وسط و سطح مخازن در سطح احتمال يک درصد تفاوت معني داري بين آن ها مشاهده نشد. به عبارت ديگر فسفين به همراه ۵۰ درصد گاز دي اکسيدکربن به طور يکنواخت در مخازن مورد بررسي پخش شده و قدرت نفود مطلوبي داشت.