سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فروغ واعظی – گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری –
اشرف السادات مصباح –
کتایون نعمت پور –

چکیده:

با توجه به اینکه در اکثر تصفیه خانه ها، تدبیر خاصی جهت آلاینده های آلی از آب در نظر گرفته نشده است، کاربرد روشها و تجهیزاتی که بتواند با کمترین هزینه آلاینده های آلی را تا حد استاندارد کاهش داده و آب آشامیدنی با کیفیت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد رو به افزایش است. از آنجا که سازمان حفاظت از محیط زیست روشهای هوادهی و جذب بوسیله کربن فعال را بعنوان "بهترین تکنولوژی در دسترس" جهت حذف ترکیبات آلی معرفی کرده است، در این مطالعه از کاربرد توام این دو فرآیند استفاده شده است.در این تحقیق زدایش سه ترکیب آلی کلروفرم، فنل و مالاتیون که به ترتیب در زمره مواد آلی فرار، شبه فرار و غیر فرار قرار دارند. با کاربرد توام فرآیند هوادهی و جذب بوسیله کربن فعال دانه ای در یک برج واحد مورد بررسی قرار گرفته و اثر پارامترهایی نظیر نسبت هوا به آب و دما بصورت مجزا و مخلوط بر روی حذف ترکیبات فوق تعیین گردید. جهت دستیابی به اهداف تحقیق از برجی در مقیاس پایلوت استفاده شد. ارتفاع مواد پر کننده(از جنس PVC) 90 سانتی متر و ارتفاع کربن فعال دانه ای ۱۰ سانتی متر و قطر داخلی برج ۱۷/۵ سانتی متر بوده است. کربن فعال دانه ای بکار رفته در این تحقیق از انواع تولید شده در کشور ابتیاع شده است.نتایج نشان میدهد که میزان زدایش کلروفرم توسط این فرآیند ادغامی حدود ۹۸% و تقریباً معادل زدایش در نمونه هایی است که تنها تحت تاثیر فرآیند هوادهی واقع شده اند. بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای زدایش فنل و مالاتیون توسط این فرآیند ادغامی به ترتیب کارآیی حذف معادل۹۷% و ۸۳% را نشان میدهد که سهم عمده حذف این ترکیبات بر عهده فرایند جذب با کربن فعال دانه ای میباشد و از فرآیند هوادهی میتوان به عنوان یک پیش تصفیه جهت فرآیند جذب استفاده نمود. مسلماً این عمل به دلیل کاهش بار ورودی به کربن فعال مشکلات مربوط به احیاء، تعویض و یا دفع را کاهش داده و اقتصادی تر میباشد.همچنین نتایج بدست آمده در رابطه با حذف رقابتی سه ترکیب فنل، کلروفرم و مالاتیون با ادغام دو فرآیند مذکور به ترتیب زدایشی معادل ۹۷% ، ۹۸% و ۸۵% را نشان میدهد. این نتایج میتواند کاربرد توام دو فرآیند هوادهی و جذب با کربن فعال دانه ای را به عنوان یک روش موثر جهت آبهایی که حاوی آلاینده های مختلف آلی هستند، مطرح سازد.