سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شهابفر – کارشناس ارشد، مهندسی عمران – آب ، پژوهشکده اقلیم شناسی، سازمان هواشن
محمدباقر شریفی – استادیار گروه عمران، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله به منظور اعمال مدیری صحیح و دقیق بر منابع آبی در یک حوضه آبریز کوهستانی و برف گیر، هیدروگراف خروجی با استفاده توام از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و پردازش تصاویر ماهواره ای منطقه و همچنین کاربرد یک مدل هیدرولوژیکی ساده، با انجام یک فرایند سریع و دقیق و در عین حال ارزان قیمت، بطور مطالعه موردی برای یک حوضه معرف شبیه سازی گردیده است.
به این منظور ابتدا به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی یک مدل ارتفاع رقومی (DEM) از حوضه موردمطالعه تولید گردید و مرحله بعدبا پردازش تصاویر ماهواره NOAA مربوط به منطقه مورد مطالعه ، سطح پوشش برق نیز استخراج گردیدو تمامی اطلاعات بدستا امده بصورت داده های ورودی در مدل شبیه ساز ذوب برف (SRM) لحاظ گردیدند. در نهایت با در اختیار داشتن مقادیر مشاهداتی مدل ابتدا انالیز حساسیت شده و در نهایت بطور کامل واسنجی گردید.