مقاله کاربرد توزيع آماري گاما در برنامه ريزي محيطي و هيدروژئومورفولوژي مطالعه موردي: ايستگاه مسجد سليمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آمايش محيط از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد توزيع آماري گاما در برنامه ريزي محيطي و هيدروژئومورفولوژي مطالعه موردي: ايستگاه مسجد سليمان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع آماري گاما
مقاله احتمال
مقاله بارش
مقاله ژئومورفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان جبرئيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متدهاي رياضي و توزيع آماري، نتايج قطعي در محاسبات اقليمي و هيدرولوژي و ژئومورفولوژي ارايه مي دهد، استفاده از توزيع آماري گاما جهت محاسبات و تعيين احتمالات بارش در هيدروژئومورفولوژي، برنامه ريزي روستايي و شهري و محيطي امري انکار ناپذير است. در بررسي داده هاي ايستگاه مسجد سليمان احتمالات متغييرهاي بارش به روش تئوري و تجربي مطالعه شد و نتيجه اي که بدست آمد اين بود که يک هماهنگي بين دو نوع احتمال (تئوري و تجربي) به ترتيب ۲۰۶ ميليمتر با احتمال ۵۰ درصد و ۷/۲۰۵ ميليمتر با احتمال ۳۷/۴۹ درصد وجود دارد.