سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم طاهری – گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این مقاله، روشPERT/costبا در نظر گرفتن توزیع های فازی برای مدت زمان اجرای طرح مطالعه می شود. روشPERT/costکه توسعه ای از روشPERT است تحت برخی فرضیات اقتصادی، عامل هزینه را نیز در تصمیم گیریهای کنترل پروژه در نظر میگیرد. در محاسبه مسیر بحرانی شبکهPERT/costواقعی، معمولا طول دوره فعالیت توزیع بتا با سه پارامتر مرتبط با زمان در نظرگرفته می شود. در این مطالعه، یک شبکه فازیPERT/costرا در نظر می گیریم که در آن از توزیعهای فازی برای مدلسازی مدت زمان انجام فعالیت استفاده شده است. هر چه سطح ریسک بالاتر باشد، نااطمینانی در زمان و هزینه پروژه بیشتر خواهد بود. اینموضوع به سطح اطمینان پایین تر (برشaیا مقدار فاصله بزرگتر بستگی دارد. از چنین فاصله اطمینانی برای نشان دادن مدت زمانانجام فعالیت فازی استفاده می کنیم. در نتیجه برشaبه عنوان سطح ریسک تفسیر می شود. از سوی دیگر، یک معیار، به عنوان درجه خوش بینی، برای لحاظ نمودن نظر تصمیم گیرندگان معرفی می شود. سرانجام، ارتباط بین زمان و هزینه پروژه تحت سطوح مختلف ریسک و درجات مختلف خوش بینی به دست می آید. روش پیشنهادی به طور جزئی تشریح شده است و با یک مثال عددی، روشهای محاسباتی و الگوریتم مربوطه بیان شده اند