سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایمان حقیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
حسن عباسی –

چکیده:

نقش مراتع در تامین نیازهای بشر، از گذشته تاکنون بسیار پررنگ است. عملکرد مهم پوشش گیاهی مراتع تامین علوفه مورد نیاز دام هاست. لذا مطالعه اثر متغیرهای محیطی موثر بر گیاهان مراتع بویژه گونههای علوفهای مرغوب ضروری بنظر میرسد. این مطالعه اثر عوامل خاک و توپوگرافی را بر پراکنش و استقرار ۱۰ گونه علوفهای مرغوب ( ۵گونه بقولات و ۵گونه گندمیان) بررسی میکند. دلیل انتخاب این ۱۰ گونه درجه خوشخوراکی، پراکنشو حضور بیشتر آن ها در منطقه بود. پساز شناسایی فلور منطقه، نمونه برداری پوشش گیاهی در ۳۵ واحد کاری (همگن از نظر شیب، جهت و ارتفاع) انجام که در مجموع در ۳۰۰ پلات ۱ متر مربعی درصد پوشش تاجی گیاهان ثبت گردید. براساس وسعت واحد کاری و تیپهای گیاهی موجود در آن بین ۱ تا ۳ نمونه خاک نیز برداشت شد. نتایج حاصل از کاربرد روش رستهبندیDCA نشان داد عوامل خاک و توپوگرافی اثر معنیداری بر پراکنشو استقرار گونههای این دو خانواده گیاهی دارند نتایج آنالیزCCA نشان داد که گونه های بقولات وابستگی بیشتری با کربن آلی خاک و عناصر غذایی داشتند و گونههای گندمیان به دو دسته تقسیم شدند برخی همانند گونههای بقولات به کربن آلی خاک و عناصر غذایی وابسته بودند و ۲ گونه Bromus Hordeum fragile و tomentellus بیشتر تحت تاثیر ارتفاع و شیب قرار گرفتند. سرانجام با انجام آنالیز تقسیم واریانس مشخص شد اثر عوامل خاکی بر روی پراکنش گونه های بقولات بیش از ۳ برابر عوامل توپوگرافی است و اثر عوامل خاک بر خانواده گندمیان کمی بیشتر از عوامل توپوگرافی است