سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

رودخانه کر که یکی از منابع اصلی تامین کننده آب کشاروزی و مصرف شرب موجودات زنده است، و در اکولوژی استان فارس خصوصا دریاچه بختگان نقش مهمی را ایفا میکند. نظر به تغییرات کیفی محسوس آب و تغییرات زمانی ومکانی آب این رودخانه که اثر مستقیمی بر محصولات کشاورزی و اکولوژی منطقه داردنیاز به بررسی عوامل آلاینده آب رودخانه به شدت احساس می شود. بدین منظور ازتکنیک های تشخیص الگو جهت بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب این رودخانه استفاده می شود. در این تحقیق بهمنظور بررسی کمی و کیفی تغییرات زمانی و مکامی کیفیت آب رودحانه از روشهای آماری تحلیل چند متغیره نظیر تحلیل خوشه ای به روش وارد و تجزیه به مولفه های اصلی (یکی از روشهای آنالیز فاکتوری) با استفاده از تکنیک چرخش varimax مولفه های اصلی استخراجی، به منظور دست یابی به مولفه های بهینه ، استفاده می شود. آنالیز تحلیل خوشه ای نمونه ها وایستگاه های مشابه را طبقه بندی می نماید. این آنالیز با استفاده از اطلاعات کلیه پارامترهای موجود، ایستگاه های مشابه را طبقه بندی می نماید.
این آنالیز با استفاده از اطلاعات کلیه پارامترهای موجود، ایستگاه های مشابه را از لحاظ کیفیت هیدروشیمیایی آب بخوبی تعیین می نماید. با اجرای آنالیز PCA بر داده های هر ایستگاه بطور جداگانه سهم منابع آلاینده در تغییرات زمانی و مکانی داده های هر ایستگاه کیفی تعیین می شود. با استفاده از روش CA می توان آلوده ترین ایستگاه را در اکثر فصول سال شناخت، مقایسه نتایج حاصل از روش PCA, CA می تواند درستی نتایج را تایید نماید.