سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
احمد لندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

به منظور محاسبه شماره منحنی (CN) برای تخمین رواناب، از روش سازمان حفاظت خاک آمریکا (SCS)، خصوصیات فیزیکی حوضه مانند پوشش سطح حوضه و گروه های هیدرولوژیکی خاک مورد نیاز می باشند. در این مقاله برای برآورد این خصوصیات از تکنیک های سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS) استفاده شده است که علاوه بر بالا بردن سرعت کار، باعث افزایش دقت در تخمین عدد شماره منحنی (CN) و در نتیجه محاسبه دقیقتر رواناب می گردد. برای تهیه نقشه شماره منحنی بخشی از حوضه رود زرد کاید رفیع استان خوزستان،پس از استخراج واحدهای هیدرولوژیکی حوضه با استفاده از نرم افزار HEC-GeoeHMS در محیط Arc view ، نقشه گروه های هیدرولوژیک خاک منطقه تهیه شد و در محیطGIS دیجیتایز و ژئورفرنس گردید. نقشه پوشش گیاهی نیز با استفاده ازپردازش تصویر سنجنده ETM ماهواه لندست در محیط ENVI 4.0 استخراج شد و در نهایت با استفاده از تحلیل های GIS در محیط Arc view 3,2a نقشه شماره منحنی ۹ واحد هیدرولوژیکی استخراج شده حوضه در شرایط رطوبتی متوسط خاک تهیه گردید.