سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارسلان حیدری – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
کاظم رنگزن – عضو هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید چمران اهواز
علیرضا زراسوندی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخمین مقدار رسوبدهی حوضه های آبخیز برای مقابله با خطرهای ناشی از تجمع رسوب در سازه های آبی و مخازن سدها، از اهداف اساسی در مدیریت منابع آب می باشد. این تحقیق با هدف برآورد فرسایش و رسوب حوضه پگاه سرخ گتوند (یکی از زیر حوضه های، بزرگ حوضه کارون) با مساحتی بالغ بر ٤٦٠٠ هکتار و تنوع شرایط سنگ شناسی و پوشش گیاهی، با استفاده از مدل تجربیRUSLA و تکنیکهای سنجش از دور وGISانجام گردیده است.
بخشی از داده های مورد نیاز از طریق مطالعات جامع آبخیزداری حوضه که قبلاً انجام شده بود تأمین، و بخشی دیگر نیز از طریق پردازش تصاویر رقومی و مطالعات صحرایی تهیه گردید. ابتدا نقشه ها را که به صورت آنالوگ بود، وارد رایانه گردید. در ادامه نقشه ها زمین مرجع گردیده و تصحیحات، تغییرات و تبدیلات لازم بر روی آنها انجام گرفت. در ادامه با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی با مقیاس ١,٢٥٠٠٠ مدل رقومی ارتفاع (DEM)تهیه و از آن برای تهیه نقشة شیب و انجام برخی محاسبات، استفاده شده است. جهت استخراج اطلاعات پایه برآورد فرسایش و رسوب، محدودة مورد مطالعه به دو واحد هیدرولوژیکی تقسیم گردید. که برای هر واحد و کلحوضه مطالعات هیپسومتری، آلتی متری، ضرائب شکل، زمان تمرکز و … با استفاده از توابعGIS با دقت خوبیانجام گرفت. همچنین تمام فاکتورهای مورد نیاز از جمله فرسایش پذیری خاک، پوشش گیاهی، … با استفاده ازتوانایی های مشترک سنجش از دور وGISتهیه گردید. فرسایش در سطح حوضه پهنه بندی و میزان رسوبدهیهر واحد و کل حوضه برآورد گردید.