سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

عبدالمجید عبدالباقی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ( بازاریابی بین الملل ) عضو هیئت علمی دانش
مجتبی رئیسی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی کارشناس شازمان بازرسی کل کشور

چکیده:

مقاله حاضر حاصل یک پ ژوهش کاربردی در زمینه بهسازی خدمات بانکی با استفاده از روش QFD می باشد . QFD ابزاری است که تبدیل کننده نیازهای واقعی مشتری به ویژگی های محصول / خدمت می باشد . در QFD با روشی مدون و ساختار یافته به گردآوری نیازهای مشتری پرداخته شده و بر اساس آن و با توجه به منابع سازمانی و توانایی های سازمان به پاسخگویی به نیازها و خواسته ها پرداخته می شود .
با توجه به عنوان مقاله یعنی کاربرد تکنیک QFD در تعیین ویژگی های فیزیکی شعب بانک ، هدف اصلی تعیین دیدگاه های مشتریان در زمینه ارزش هایی است که از کیفیت جنبه های فیزیکی شعب
انتظار دارند . همچنین به مقایسه وضعیت میزان پاسخگویی به انتظارات و خواسته های مشتریان بانک رفاه و سایر رقبا و ارزیابی دیدگاه های مشتریان در راستای الزامات فنی مورد نیاز و طراحی الگوی مناسب جهت تعیین ویژگی های مناسب فیزیکی شعب پرداخته شده است . با توجه به م هم بودن نقش بازاریابی در صنعت بانکداری و با عنایت به عوامل آمیخته بازاریابی خدمات و انتخاب جنبه ها و ویژگی های فیزیکی از بین این عوامل ، نظرات و خواسته های مشتریان در این مورد با انجام مصاحبه تعیین گردیده و برای تعیین درجه اهمیت آن ها پرسشنامه ای براساس تک نیک فرایند تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی ١ طراحی وموردتجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از کارشناسان و خبرگان امر مشخصه ها و الزامات فنی پاسخگوی این خواسته ها مشخص گردیده است . همچنین عملکرد بانک و رقبای آن در برآورده کردن خواسته های مورد نظر مشتریان ارزیا بی شده و خواسته های مشتریان و الزامات فنی طبق تکنیک QFD یعنی در ماتریس خانه کیفیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . در آخر با توجه به نتایج بدست آمده از ماتریس فوق الگوی مناسب در زمینه تعیین ویژگی های فیزیکی مناسب شعب مستقل بانک رفاه ارائه شده است