سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد مرزبان راد – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد طاهری پور – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ، ضمن بررس ی ساختمان و شرح عملکردکل ی ABS ، پارامترها ی مهم طراح ی و روابط مربـوط بـه آن تشریح شده است . به منظور شب یه ساز ی عملکرد ABS ، از قابل یت ها ی نرم افزار جاوا استفاده شـده اسـت . بدین منظور هر کدام از اجزاء و نقش کارکرد یشان تشر یح شده و مراحل کار ی در نرم افزار تب یین گرد یده است . علاوه بر این در بخش نرم افزار ی روش ها ی طراح ی و تولید نرم افزار به ز بان برنامه نویس ی جاواJava بیان و طبق آن برنامه ای ارائه شده است