گونــه دیگری از نشــانه ها کــه در رمزپردازی اســتقرایی مورد ایــن فرایند در حالــی انجام می گیــرد که عقل و اســتنباطات اســتفاده است نمایه ها هســتند. چنانچه قبلا نیز اشاره شد در عقلانــی نقش چندانی در ایــن ادراک مخاطب ندارند و حس، نمایــه ها رابطه دال و مدلول رابطه ای علت و معلولی اســت نقش اصلی را در این دریافتَاعمال می نماید. به همین دلیل چنانچه این رابطه آنقدر بدیهی باشد که به مح  مشاهده آن اســت که افراد مختلف با وجــود درجات مختلف توانایی عقلی توسط حس، رابطه را بتوان تصور نمود، آنگاه می توان گفت که می توانند مدلول آرامش را از هندســه مربع دریافت نمایند.

بر رمزپردازی به عمل آمده، از نوع اســتقرایی است. برای مثال، این اســاس، از آنجا که این نوع دریافت مخاطب، معلول علت طبــق پژوهش هــای به عمل آمده در خصوص هندســه های مشخصی است (که آن علت، همان ویژگی های هندسی مربع مختلف، شــکل مربع از اشکالی است که ســکون و آرامش را می باشــد) می توان گفــت که مربع و ســکون، دال و مدلولی بــه مخاطب القاء می نماید زیرا کاملا متوازن و متعادل اســت هســتند که رابطــه آنها از جنس علت و معلولی اســت.

اما این و مرکز ثقل کاملا مشــخص و قابل ادراکی برای مخاطب دارد رابطــه به ســرعت و بدون اســتنباطات عقلی پیچیده توســط  (نقــره کار، ۱۳۸۹، (۳۲؛ تا جایی که در اغلب فضاهای عبادی مخاطب، تصور و ادراک می شــود و در نتیجه، رمزپردازی  به  نظیر مســاجد وقبل از همه آنها در خانه کعبه، این شکل مورد عمل آمده در این فرایند را بایستی رمزپردازی استقرایی تلقی استفاده قرار گرفته است (تصویر شماره .(۲ لذا، معمار با بهره نمود زیرا کدگشایی از آن، مبتنی بر حس و قوای حسی است.  گیری از شــکل مربع در طراحی اثر خود – آگاهانه یا ناآگاهانه – پــس در مجموع می توان چنین گفت کــه هدف از رمزپردازی رمزگان آرامش و ســکون را جهت کدگشــایی به مخاطب ارائه استقرایی، تحریک معرفت حسی و عرضی مخاطب است که  می نماید و حس مخاطب ضمن مواجهه با این نوع هندســه، افــق آن محدود به عالم مــاده و پدیدارهای موجود در طبیعت می باشد (جوادی آملی، همان، .(۳۴۵

این شکل (دال) را به مدلولَ سکون و آرامش ارجاع می دهد؛

بدیهی اســت که در کدگشــایی از این نــوع رمزپردازی، حس نقــش چندانی نــدارد زیرا دامنه کاربرد حس محــدود به روابط ساده ی حسی است و در مراتب عقلانی و روحانی فاقد کارکرد می باشد. پس در کدگشــایی از این نوع رمزپردازی، مخاطب بایســتی با اســتنباط عقلی و با بهره گیری از قوای عقلی (و در مراتب عالی تر، قوای شهودی) معنای رمزگان را کشف نماید.