سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدایت فهمی – سرپرست مرکز پژوهش های منابع آب، وزارت نیرو
علی دلیر عبدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

چکیده:

با استفاده از روش طبقه بندی (به طور خاص در این مطالعه، پهنه بندی) پیوسته، می توان ضمن نمایش تغیراتپدیده ها در طبیعت، پیوستگی این تغییرات را حفظ کرد. نظریه مجموعه های فازی، ابزار مناسب برای مطالعه و نمایش این پیوستگی می باشد. به عنوان نمونه ای از کاربرد پهنه بندیپیوسته، خوشه سازی فازی که از جمله روش های تشخیص الگو می باشد، در مطالعه فرسایش پذیری حوضه آبریز تجن به کار برده شده است. ضمن اینکه نتایج حاصلهبا نتیجه بدست آمده از روش سنتی PSIAC ، مقایسه شده است و در نهایت نتیجه کار به کمک روش ترکیب ارزش پیکسل ها، به صورت نقشه پهنه بندی پیوسته فرسایش پذیری، نمایش داده شده است.