سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر امام جمعه – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
علیرضا جوانشیر – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
علی یارمحمدی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصاد
حسن اشراقی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

محدودۀ اکتشافی آهن فردو در ۳۵ کیلومتری جنوب شهر قم واقع شده است. عمده واحدهای سنگی رخنمون یافته در منطقه شامل توالی از ولکانیک های ائوسن می باشد که توده کوارتز دیوریت در آنها نفوذکرده است. کانه زایی آهن در حاشیه تودۀ نفوذی در آندزیت و توف های ائوسن رخ داده است. با توجه به نوع مادۀ معدنی در منطقه (مگنتیت) و مدفون بودن بخش عمده ای از آن، پس از انجام مطالعات صحرائی، عملیات ژئوفیزیک به روش مغناطیسی سنجی طراحی و اجرا گردید. تغییرات محلی شامل میدان مغناطیسی پسماند و مغناطیسی القایی در این روش اندازه گیری می شود که بر ا ثر حضوربی هنجاری های مغناطیسی بوجود می آید. برداشت های مغناطیس در منطقه مورد نظر توسط دو دستگاه Portable proton Magnetometer با حساسیت ۰/۱ گاما در شبکۀ منظم با راستای عمود بر روند کانه زایی صورت پذیرفت. داده های به دست آمده پس از انجام تصحیحات و اطمینان از عدم بروز طوفان های مغناطیسی در تاریخ عملیات ژئوفیزیک توسط نرم افزار Geosoft مورد آنالیز و تفسیر قرار گرفت. به منظور تفسیر داده ها و حذف اثر دو قطبی، نقشه های برگردان به قطب و مشتق اول و دوم از آنومالی ها ترسیم گردید. جهت تعیین نحوۀ بروز عمقی کانه زایی فیلترهای گذر بالا و پایین استفاده شد. نتایج حاصل از داده های ژئوفیزیک نشان می دهد که کانه زا یی آهن در منطقه بالا و پایین استفاده شد. نتایج حاصل از داده های ژئوفیزیک نشان می دهد که کانه زایی آهن در منطقه فردو در کنتاکت توده و سنگ های آتشفشانی ائوسن با روند شمالی – چنوبی رخ داده است. کانه زایی در اعماق کم (حداکثرتا ۵۰ متر) و به صورت توده های مجزا قابل بررسی و حفاری می باشد.