سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سعید غفاری بهلولی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه یزد
احد ستوده – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
سارا پیش یار – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه تهران
محمد درویشی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه یزد

چکیده:
مطالعات تفضیلی پوشش گیاهی در مناطق مختلف به دلیل محدودیت ها و شرایط خاص اغلب مشکل می باشد. فن سنجش از دور با داشتن قابلیت های متعدد می تواند به عنوان روشی کارآمد در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی در منطقه باغ شادی شهرستان هرات در طی دوره ۲۳ ساله با استفاده از تصاویر سنجنده TM در سال ۱۹۸۷ و ۲۰۱۰ می باشد. پس از جمع آوری داده های خام و دریافت تصاویر ماهواره ای در رابطه با منطقه، با انجام تصحیحات هندسی و رادیومتری بر روی تصاویر مورد نظر و با استفاده از روش های بارزسازی و طبقه بندی با روش نظارت شده نقشه نهایی تغییرات در سه کلاس بیابانزایی، بدون تغییر و احیا تولید گردید. همچنین نتایج نشان داد که در طول دوره مطالعه، به دلیل اجرای طرح های بیابانزدایی در بخش هایی مرکزی و امن منطقه میزان سطح پوشش مناسب افزایش یافته و سطح کل تغییرات معادل ۲۳/۷ درصد از کل منطقه رسید. ۴۰/۰۵ درصد تغییرات مثبت و در ک لاس احیاء و ۵۹/۹۵ درصد از تغییرات منفی بوده که در ک لاس بیابانزایی قرار گرفت.