سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ارسیا مقتدری – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
فرید مر – بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
علی محمدزاده – دانشکده ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده:

ذخایر معدنی اغلب حاصل فرایند جریان سیالاتی هستند که اساسا از بعد کانی شناسی سنگ دیواره را دگرسان می کنند یکی از اهداف مهم سنجنده های چند طیفی پیشرفته و ابرطیفی ثبت اپتیکی ویژگیهای سطح زمین با استفاده از صدها باند طیفی است. مطالعات پیشین نشان می دهد که سنجش از دور می تواند دگرسانی درجات مختلف را با کمک سنجنده هایی با قدرت تفکیک مکانی و طیفی متفاوت تشخیص دهند.سنجندهASTERقادر به اندازه گیری تابش بازتابیده از پنجره های اتمسفریTIR و SWIR, VNIRاست. در این مطالعه کانیهایدگرسانی ناحیه چادرملو(دیرینه کراتر و کانسار آهن وابسته) در صحرا مورد بررسی و پ ژوهش قرار گرفته و بشکل موفقیت آمیزی با به کارگیری تکنیکهای Correlated ، MNF transform ، Decorrelation stretch ، FCC ، IARR ،(MEM) Mathematical Evaluation Method و filterبر روی تصاویر ASTERثبت شدند.همچنین الگوهایدگرسانیهای سدیمی، پتاسیمی و سیلیسی-سریسیتی تشخیص داده شد.این پژوهش نشان می دهد که توانایی ودقتMEMاز تکتیک فیلتر انطباقی۲× ۲بهتر است. نتایج نشان می دهد که فرایند کانی سازی گرمابی بشکلگسترده ای در منطقه مورد مطالعه عمل کرده است.با مقایسه این هاله ها با مجمو عه کانیهای دگرسانی کانسارهای تیپ اکسید آهن(Cu-Au-U-REE)شاید بتوان عنوان کرد که کانسار آهن چادرملو عضو انتهایی طیفکانسارهای تیپ کایرونا- اکسید آهن(Cu-Au)است.