مقاله کاربرد درجه روز رشد (GDD) درتعيين مراحل فنولوژي چهار گونه از گندميان در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۳۶۲ تا ۳۷۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد درجه روز رشد (GDD) درتعيين مراحل فنولوژي چهار گونه از گندميان در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فنولوژي
مقاله حرارت تجمعي
مقاله رشد رويشي
مقاله گلدهي
مقاله بلوغ بذر
مقاله ايستگاه همند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحاجي سيدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: سندگل عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوري سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فنولوژي چهار گونه مرتعي Stipa bromoides, Elymus transhyrcanus, Elytrigia libanotica, وStipa capillata  در ايستگاه تحقيقات مراتع همند آبسرد و در ۷۰ کيلومتري شرق تهران به  مدت پنج سال از سال ۸۲ تا ۸۶ مورد بررسي قرار گرفت. از هر گونه تعداد ۲۰ پايه انتخاب و در فصل رويش هر هفته يکبار و در فصل غيرفعال هر ۱۵ روز يکبار، از چهار مرحله فنولوژي مهم شامل: شروع رويش و رشد رويشي، گلدهي، شيري شدن و بلوغ بذر و رشد مجدد پاييزه يادداشت برداري انجام گرفت. داده هاي مربوط به فنولوژي در پنج سال جمع آوري و با استفاده از آمار اقليمي (دما و بارندگي) تفسير و براي هر مرحله، حرارت تجمعي لازم يا مجموع درجه روزهاي رشد (Growth Degree Days) محاسبه شد. هدف از بررسي، شناخت و معرفي پديده هاي مهم فنولوژي جهت استفاده در مديريت چراي دام و مديريت مزرعه بر اساس تاريخ وقوع مراحل فنولوژي و مجموع درجه حرارت روزهاي رشد مي باشد. نتايج نشان داد که زمان شروع و خاتمه رويش در سالهاي مختلف متفاوت بوده و اين تغييرات تابع درجه حرارت مي باشد. به طوري که کليه گونه هاي مورد مطالعه در سالهاي خنک داراي دوره فنولوژي طولاني تر از سالهاي گرم و خشک بودند. اما حرارتهاي تجمعي مورد نياز کليه مراحل فنولوژي گونه ها در سالهاي مختلف تقريبا «يکسان محاسبه شده و داراي اندکي تفاوت هستند. مثلا» گونه Elytrigia libanotica در سالهاي ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتيب برابر ۸۳۳٫۳، ۸۳۰٫۸، ۸۳۴٫۰، ۹۳۲٫۰ و ۸۴۶٫۳ درجه روز رشد  (GDD) براي مرحله رشد علفي و ۱۳۴۲٫۱، ۱۳۴۲٫۸، ۱۳۵۵٫۰، ۱۳۴۴٫۸ و ۱۳۴۶٫۳ درجه روز رشد (GDD) براي مرحله گلدهي، نياز داشت. به عبارت ديگر، گياه فوق مجموع درجه روزهاي رشد فوق را نياز دارد تا بتواند وارد مرحله شيري شدن بذر شود. شروع رويش با توجه به نوع گونه و شرايط جوي در سالهاي مختلف بررسي متفاوت بوده و معمولا از نيمه دوم اسفند تا اوايل فروردين متغير بود. رشد فعال آنها تا اوايل مرداد ادامه داشت، از آن پس رشد آنها متوقف شد و در پاييز در ترسالي، گونه ها رشد مجدد پاييزه داشتند.