سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز حقیقت جو – عضو هیئت علمی گروه آبیاری، دانشکدهکشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

درجه روز گرمایشی و درجه روز سرمایشی از عواملی هستندکه بستگی به درجه حرارت متوسط هوا در طی یک روز دارند و نشاندهنده این هستند که چه میزان باید درجه حرارت متوسط هوا در طی یک روز افزایش یا کاهش یابد تا برای زندگی انسان مناسب شود و از طرف دیگر چه مقدار انرژی باید صرف گرم کردن یا حنککردن هوا کرد. در این مقاله درجه روز گرمایشی و سرمایشی برای شهرهای تهران، شیراز، بندرعباس، رشت، اهواز، شهرکرد و زابل محاسبه شدهاند و نتیجه نشان میدهدکه مصرف سوخت در اهواز و بندرعباس در ماههای گرم سال زیاد و قابلیت سکنیپذیری شهرهای فوقالذکر کم است و نیز مصرف سوخت در شهرکرد در ماههای سرد سال زیاد و قابلیت سکنیپذیری این شهر در ماههای سرد کم میباشد. همچنین از پارامترهای درجه روز گرمایشی و سرمایشی میتوان درتعیین مناطق و اقالیم مناسب برای زندگی وتوسعه مناطق شهری و مکانیابی مناسب برای شهرها، استفادههای علمی زیادی کرد