مقاله کاربرد درخت رده بندي براي پيشگويي رتينوپاتي ديابتيک و مقايسه با مدل تابع تشخيص در بيماران ديابتي نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد درخت رده بندي براي پيشگويي رتينوپاتي ديابتيک و مقايسه با مدل تابع تشخيص در بيماران ديابتي نوع ۲
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت رده بندي
مقاله تحليل مميزي (تابع تشخيص)
مقاله رتينوپاتي
مقاله ديابت نوع II

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: تذهيبي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زارع اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني هاشمي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري ديابت يکي از بيماري هاي شايع در جهان به شمار مي رود و رتينوپاتي ديابتي به عنوان يک بيماري چشمي، اين گروه از بيماران را به شدت درگير مي نمايد و يکي از عوامل کوري آنان در سنين بالا به شمار مي رود. با توجه به شيوع بالاي ديابت نوع II در جامعه و همچنين خطر بالاي رتينوپاتي در اين گروه از بيماران، در اين مطالعه سعي گرديد تا با توجه به مدل رده بندي درختي (Classification and Regression Tree) CART يک الگوي پيش گويي و رده بندي براي اين بيماران معرفي شود.
روش ها: اين بررسي با توجه به اطلاعات ۳۷۳۴ بيمار ديابتي نوع II انجام شد. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه نمونه آزمون و يادگيري تقسيم شدند. با توجه به نمونه يادگيري، مدل رده بندي درخت CART معرفي و دقت آن با توجه به نمونه آزمون مشخص گرديد. نتايج به دست آمده از الگوي درختي CART با نتايج به دست آمده از مدل تابع تشخيص براي کل بيماران مقايسه شد.
يافته ها: در اين مطالعه، مدل رده بندي درختي با دقت ۶۷/۰ با توجه به دوره بيماري، فشارخون سيستوليک، سن، جنسيت، تري گليسيريد، کلسترول و قندخون ناشتا به دست آمد. اين الگوي رده بندي از حساسيت ۷۱/۰ و ويژگي ۶۲/۰ برخوردار بو. در اين بررسي ميزان دقت رده بندي درختي معرفي شده با ميزان دقت الگوي رده بندي بر اساس تابع تشخيص تقريبا يکسان بود.
نتيجه گيري: در اين بررسي مشخص گرديد که دوره ي بيماري ديابت يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده رتينوپاتي مي باشد؛ به طوري که خطر رتينوپاتي در بيماران ديابت نوع  IIکه از بيماري ديابت آن ها بيشتر از ۵/۷ سال مي گذرد نسبت به ساير بيماران بيشتر است.