سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدعلی رحیمی جمنانی – مهندسین مشاور آب خاک تهران
نجمه نیکبخت جهرمی – مهندسین مشاور آب خاک تهران

چکیده:

در مجتمع های پرورش میگوی استان هرمزگان آب دریا با نیروی کشند مد به طور ثقلی در کانال های جزر و مدی انتقال آب جریان یافته و مزارع مستقر در دو طرف این کانال های آب مورد نیاز خود را از طریق پمپاژ تامین می نمایند. در مجتمع پروری میگوی تیاب شمالی دو کانال انتقال آب C2 و C3 به طول به ترتیب ۸/۳ و ۶/۴ کیلومتر ، آب مورد نیاز مزارع را تامین می نمایند. طرح بهینه این کانالها بستگی به میزان نوسانات جزر و مد و آب مورد نیاز مزارع دارد. پس از رسوب گذاری در کانالهای مذکور شرایط برداشت آب مزارع با مشکل مواجه شده است . جهت جبران کمبود آب نصب دریچه های یکطرفه در ابتدای کانالهای C2 و C3 در محل آبگیری از رودخانه جزر و مدی پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفته است. در این شرایط با برقراری حالت مد کامل و شروع جزر، دریچه های یکطرفه بسته و مانع برگشت آب به رودخانه می شوند . همچنین افزایش ساعات آبگیری نیز در شرایط نصب این دریچه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از نرم افزار Mike11 جهت شبیه سازی هیدرودینامیکی جریانات جزر و مدی استفاده شده است.