سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
میثم وجدی – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد وریدی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی وریدی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
یکی از انواع بیوتروریسم، تروریسم غذایی است که با استفاده از منابع مسموم غذایی صورت می گیرد. کاربرد روش های سریع، دقیق و غیر مخرب در کشف و شناسایی این گونه مواد غذایی ضروری است. در این پژوهش ساخت و کاربرد دستگاه بینی الکترونیکی با استفاده از سنسورهای ویژه با هدف پایش تازگی و ایمنی ماهی قزل آلا نگهداری شده در ٨ درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری با روش فضای فوقانی دینامیک صورت گرفت و پنج پارامتر از پاسخ تابع زمان هر سنسور استخراج گردید. با استفاه از روش غیر نظارتی آزمون مؤلفه اصلی، مشخص شد که نمونه های قزل آلا به سه دسته )تازه، حد واسط و فاسد( قابل طبقه بندی هستند که با افزایش تعداد روزهای نگهداری مرتبط بود