سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی فیروزی – استادیار گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
علی شجاعیان – عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهوا

چکیده:

دو روش عمده جهت آشکارسازی تغییرات با استفاده از داده های دورسنجی وجود دارد: روش اول، آشکارسازی نوع تغییرات است که از راه های مختلف قابل اجر میباشد. از جمله می توان بررسی نوع تغییرات بواسطه تفسیر بصری بعنوان ابتدایی ترین روش را نام برد. هم چنین بررسی تصاویر با ترکیب رنگ های کاذب، طبقه بندی تصاویر، استخراج نقشه و سپس مقایسهی نقشه های مربوط به زمان های متفاوت را می توان به عنوان رو شهای دقی قتر نام برد. روش دوم، آشکارسازی شدت تغییرات است که با انجام عملیات حسابی(نظیر تفریق) بر روی باندهای متناظر تصاویر چند زمانه، تحلیل مؤلف ههای اصلی تصاویر و هم چنین تعریف تابع عضویت فازی از تغییرات، قابل انجام است. در این تحقیق از رو شهای اول ترکیب رنگ های کاذب و از روش های دوم انجام عملیات حسابی و تابع عضویت فازی مورد استفاده قرار گرفت که نتیجه آن شناخت پیچا نرود مورد مطالعه و تغییرات جانبى آن و ه مچنین بررسی شدت تغییرات روی داده در نواحی مجاور کارون و در بازه زمانی مورد مطالعه می باشد.