سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا منصوری – کارشناس ارشد مهندسی سازه, مهندسین مشاور سیویار
حمید دماوندی – کارشناس ارشد مهندسی سازه, متروی تهران

چکیده:

با توجه به نقش ارزنده شبکه ها ی متروی شهرهای بزرگ در زمان زلزله برای کمک رسانی به بحران، تاکنون راهکارها، معیارها و ضوابط متعدد ی در مدیریت بحران زلزله مورد بررس ی قرار گرفته اند . این راهکارها عموماً به سه دسته پیش از وقوع، در زمان وقوع و پس از وقوع زلزله تقسیم می گردند. از سوی دیگر، مدیریت بحرا ن در شبکه مترو بخش ی از مدیریت بحران شهر ی محسوب میگردد که لازمست برخ ی از تمهیدات را بصورت مستقل و برخ ی دیگر را در رابطه با ارگانهای مسئول شهر ی بعهده گیرد . هدف از مقاله حاضر شناخت و پیاده ساز ی راهکارها ی مستقل موجود رو ی شبکه خطوط مترو ی تهران میباشد . بررسی معی ارهای لرزه ا ی بکار گرفته شده در طراح ی ساز ه ها و تأسیسات مترو ی تهران، لزوم ارزیاب ی لرزه ا ی آنها و شناخت موارد بالقوه خطر پذیر ی با الویت اول، بررس یهای پیش از وقوع زلزله را تشکیل میدهند. امکان استفاده از سیست م های اعلام خطرEWS و ASسیستمهای عکس العمل سریع ، RRS و سازمان دهیلازم برای ایجاد تیم و مرکز مدیریت بحران از موارد مربوط به بررسی های هنگام وقوع زلزله میباشد.