سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی یزدی – گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در ارتفاعات شتری و در سازند شیشتو با سن دونین پسین افقهای قرمز آهن دار و گونیاتیت دار (با سن فرازنین و فامنین ) قابل مطالعه از دیدگاه مقایسه لیتواستراتیگرافی با دیگر برونزدهای همسن در ایران و مرزهای شمالی ابرقاره گندوانا می باشند. این افقه و رخساره که قبلاً در اسناد مختلف زمین شناسی شرق ایران به نام: "Cephalopod beds" یا در جهان: Sandy oolitic Limestone نامیده می شد Odin et al.1988 و یا محققین دیگر در سالهای اخیر به نام : Ironstone facies آن را تغییر نام داده اند.این رخساره در دونین پسین (فرازنین و فامنین) کشورهای: مراکش، فرانسه، بلژیک، ایران، هند و استرالیا بیرونزد داشته و فاکتورهای لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی قابل کار در افقهای آنها از اهمیت بسیار بالایی در مقایسه سنی و حیاتی جهانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود بقایای لیتو مانند خرده سیلیس و یا بقایای بیو یا خرده گونیاتیت ها، گاستروپودها، دوکفه ایها در یک پوسته و یا پوسته های آلگ به صورت انکولیت به همراه نهشته های آهن دار در این افقها دیده می شوند.