سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده شیمی، تهران، ایران
محمد میرزایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده علوم پایه، تاکستان، ایران
مسعود رضا شیشه بر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده شیمی، یزد، ایران

چکیده:

بر اساس واکنش اکسیداسیون رنگ آزویی کاتیونی متیلن بلو (MB) توسط اسکوربیک اسید به روش سینتیکی- کاتالیتیکی اسپکتروفتومتری اندازه گیری مقادیر ناچیز منگنز صورت گرفت. با استفاده از رنگ متیلن بلو روش بسیار حساس، گزینش پذیر، دقیق با گستره دینامیکی خطی وسیع برای اندازه گیری مقادیر ناچیز منگنز به عنوان یک عنصر مهم در فرآیندهای فیزیولوژیک بدن انسان پیشنهاد شده است. واکنش بر اساس اثر کاتالیزوری منگنز بر روی سرعت بیرنگ شدن متیلنبلو در محیطی اسیدی و اندازه گیری کاهشدر میزان جذب در طول موج ۶۶۴نانومتر استوار است. با این روش امکان اندازه گیری منگنز در محدوده غلظتی ۱-۳۰۰ نانوگرم/ میلیلیتر وجود دارد. روش پیشنهادی در اندازه گیری منگنز در نمونه های مختلف به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شد.