سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا پورقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
مجید محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دا
حمیدرضا مرادی – است
سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه مهندسی زمین شناسی

چکیده:

هدف از این تحقیق، شناسایی مناطق لغزشی و کاربرد روابط فازی در تهیه و تحلیل نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش در بخشی از حوزه آبخیز هراز می باشد. به این منظور ابتدا نقاط لغزشی با استفاده از عکس های هوایی و بازدیدهای میدانی شناسایی، سپس هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه از قبیل نقشه شیب، جهت شیب، ارتفاع،لیتولوژی، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از شبکه آبراهه، فاصله از گسل و نقشه همباران منطقه تهیه و در محیطنرم افزار ILWIS رقومی گردید. آنگاه با استفاده از مدل احتمالی Frequency ratio سطح همبستگی هر یک از عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و نقاط لغزشی مشخص گردید. سپس با استفاده از قواعد و ترکیب توابع عضویت فازی و کاربرد اپراتور های Garmma , Sum, Product (0/975, 0/9, 0/8,0/5) در محیط نرم افزار Idrisi اقدام به ارزیابی آنها به منظور تعیین بهترین اپراتور در تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش گردید. نتایج نشان داد که اپراتور ۰/۹۷۵ در مدل فازی گاما بهترین شکل نقشه حساسیت به خطرزمین لغزش را درحوزه آبخیز هراز ارائه داده است.