سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید صفاری نیا – سازمان بهره وری انرژی ایران
کامبیز کامکاری – دانشگاه تهران
کامبیز رضاپور – دفتر بهینه سازی مصرف، معاونت امور انرژی وزارت نیرو
نغمه منصوری – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در روان شناسی امروز رفتار بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس اندیشه ها، احساسات و نگرش های آدمی شکل می گیرد . باید به این نکته توجه داشت که بین ایجاد نگرش و تغییر رفتار رابطه ای مستقیم و ساده مشاهده نمی گردد . هدف از این تحقیق بر این فرض بنا شده است که آیا آموزش های عمومی و فعالیت های آگاه سازی انجام شده در مدارس شهر تهران منجر به افزایش دانش و تغییر نگرش و نها ی تا ً تغییر رفتار دانش آموزان گردیده است . به همین منظور در طی یک تحقیق آزمایشی و با اجرای پس آزمون با گروه کنترل ابتدا دانش و اطلاعات لازم به دانش آموزان مقطع ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه بعضی از مدارس شهر تهران داده شد، سپس با طراحی و ساخت و اعتباریابی یک پرسش نامه ٣٠ سوالی ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری آموزش های ارائه شده، مورد ارزش یابی و تحلیل قرار گرفت . نمونه مورد مطالعه ٩٠٠ نفر از دانش آموزان مدارس شهر تهران بودند . نتایج با روش های آمار استنباطی، آزمون تحلیل واریانس، مجذور خی و با
نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده، این فرض روان شناسی اجتماعی را که آموزش های فوق برنامه در تغییر رفتار دانش آموزان مؤثر است را تأیید کرد .