بنابر گفته های بالا پنج فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان میشود:

  1. بین سطح تحصیلات مدیرعامل و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.
  1. بین سابقه مدیر عاملی در شرکت (حداقل ۲سال) و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.
  1. بین پاداش مدیرعامل و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.
  1. بین استقلال هیئت مدیره و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.
  1. بین سابقه عضویت در هیئت مدیره ی مدیرعامل(حداکثر ۵سال-حداقل ۲ سال) و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری وجود دارد.

 

 

تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی است. مدل های آماری مورد استفاده در این تحقیق مدل رگرسیونی چند متغیره می باشد و برای تخمین مدل های رگرسیونی از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراف بهادارتهران طی سال های (۱۳۹۲-۱۳۸۸) است.