سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکترای جنگل داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ساختار توده جنگلی که بصورت پراکنش گونه ها و کلاسه های سنی درختان مشخص می شود همواره یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مدیران جنگلها بوده است . اصولا یکی از مهم ترین روشهای حل مساله، روش تجزیه و تحلیل سیستمی(System analysisو بکارگیری روشعلمی در این زمینه می باشد . در این روشها برای درک سیستم اختیار شده و پیش بینی تغییرا ت مربوطه در طول زمان از تکنیکهای متنوع مدلسازی استفاده می شود . در این مقاله سعی شده است پس از معرفی مهمترین مدل ه ای رشد و محصول توده های جنگلی، کاربرد یکی از مهم ترین روشهای آماری یعنی روشهای آنالیز رگرسیون در ساخت آنها تشریح گردد