سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد احمدیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ایران
سیدمحمدرضا نوحی – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران
Jones – دانشکده برق و الکترونیک دانشگاه ایالتی اوهایو – امریکا

چکیده:

با توجه به نقـش مهـم انـرژی الکتریکـی در رشـد و توسـ عه اجتماعی و اقتصادی و صرف هزینه های زیـاد بـرای سـرمایه گذاری در عوامل تولید، انتقال و توزیع الکتریکـی، اسـتفاده از تکنیکها و راه کارهای عملـی و مـوثر در کـاهش حـوادث در جهت استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هزینه های کلان، کاملا ضروری می باشد . هزینه های زیاد ن اشـی از حـوادث و خاموشـی هـای انـرژی الکتریکی مانند توقف صنعت و تولیـد، تخریـب تجهیـزات و آثار سوء سیاسی ، اجتماعی و . . . که به عواملی از قبیل تعـداد دفعات و تداوم زمانی قطع انرژی الکتریکی و . . . بستگی دارد
لزوم ایجاد یک چا رچوب نظام مند و مشخص بـرای تحلیـل حوادث می باشد . تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن، روشی سیستماتیک برای پیشـگیری از وقوع مش ــکل هم در ارائه خدمات و هـم در فرآیند می باشد و بـر جلـوگیری از بـروز عیـب و نقـص تمرکز دارد .