سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید احمد علوی – عضو هیٱت علمی دانشگاه شهید بهشتی
سارا عبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

رشته کوه های زاگرس واقع در جنوب و جنوب غربی ایران دارای روند کلی NW – SE است.، با وجود این، روند محور تاقدیس سبز پوشان که در جنبش چین خورده ی ساده ی زاگرس قار دارد، در جهت ساعتگرد چرخیده و از روند فوق پیروی نمی کند. با توجه به اینکه اساس مطالعات ریخت زمینساختی پیشین در جنوب و جنوب غربی ایران را تفسیر مشاهدات کیفی به دست آمده از عکس های هوایی، ماهواره ای و عملیات صحرایی تشکیل می دهد، در مطالعه ی فعلی سعی شده است تا با تلفیق روش های کیفی و کمی ریخت زمینساختی و به ویژه کاربرد شاخص های ریخت سنجی به تجزیه و تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشان بپردازیم.