سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر وزیری – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش اطلاعاتی مرتبط با تصادفات حمل و نقل جاد های در سطح ملی برای نوزده کشور آسیایی و اقیانوسیه از منابع بی نالمللی استخراج گردید. پس از تحلیلهای آماری اولیه متغیرهای بانک اطلاعاتی ایجاد شده، متغیرها در ساخت شاخص های تصادفات و ایمنی مورد استفاده قرار گرفت. برای ارزیابی ایمنی حمل و نقل جاده ای از تحلیل پوشش داده ها استفاده شد. با وجود ترکیب های مختلف از نظر ساختار مدل های پوشش داده ها و انتخاب ورود یها و خروج یها، در نهایت روش هایی انتخاب شد که معطوف به خروجی ها هستند. برای سا لهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ تحلی لهای مختلفی در حالتهای مقیاس متغیر و مقیاس ثابت صورت گرفت. در دوره ۱۵ ساله انتخاب شده، تغییرات شاخص های تصادفات و ایمنی و نتایج تحلیل پوشش داده ها برای اکثریت کشورها دور از حالت های ایده آل نسبی بوده و دغدغه های مختلفی از ایمنی جاده را در سطح ملی منعکس ساخت.