سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رامین کیامهر – کارشناس ارشدنقشه برداری، ژئودزی، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

در این پروژه نگارندگان با طراحی یک شبکه نقشه برداری و ایجاد نقاط کنترل در نقاط حساس منطقه تحت زمین لغزش ، اقدام به اندازه گیریهای طولی روی شبکه کنترل جابجایی در دو دوره زمانی مستقل (Epoch) نمودند. از طریق آنالیز مشاهدات طولی شبکه و تعیین مختصات نقاط شبکه در دوره های زمانی فوق براحتی امکان تعیین جابجایی نقاط شبکه میسر گردیده و نتایجذیل نیز قابل حصول می باشد:
۱- با توجه به تعیین مقدار مطلق جابجای نقاط مختلف شبکه، براحتی محدوده تحت تاثیر زمین لغزش در روستا تعیین می گردد.
۲- پارامترهای جابجایی شامل سرعت، شتاب و جهت حرکت توده از آنالیزجابجایی نقاط شبکه قابل تعیین می باشد.
۳- درصورت اجرای هر گونه عملیات تثبیت در منطقه، از این طریق اولاً محدوده دقیق منطقه تحت لغزش جهت اجرای عملیات تعیین ثانیاً با اعمال مشاهدات دوره ای روی شبکه فوق در حین اجرای ، عملیات تثبیت، امکان بررسی عملی روی روش انتخاب شده جهت تثبیت منطقه تحت رانش مسیر خواهد گردید. بدیهی استدر صورت تشخیص صحیح و کارشناسی روی علت لغزش در منطقه، اجرای عملیات تثبیت بایستی بتدریج سرعت جابجایی را تقلیل دهد در غیر این صورت احتمالا بایستی جهت جلوگیری از هر گونه اتلاف هزینه های سنگین تثبیت، در خصوص علت و روشهای اجرایی انتخاب شده جهت تثبیت منطقه تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.