سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباسعلی قزل سفلو – دانشجوی دکتری آب گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا جعفرزاده – دانشیار گروه عمران دانشگاه شهید فردوسی

چکیده:

حل کننده های ریمن با سود جستن از تئوری مشخصات بدن ساده سازی در معادلات حاکم، بشکل مطلوبی قادر به مدلسازی ناپیوستگی ها، از جمله شاکها و جریانهای گذار از حالت بحرانی می باشند. حل کننده ریمن به روش Roe با دقت مرتبه دوم ضمن تسخیر پیشانی تیز موج، دقت محاسبات را در نواحی هموراه به خوبی حفظ می نماید. در این مقاله ضمن معرفی اصول کلی روشهای ابقایی، به کمک نسخه TVD مدل مرتبه دوم Roe، مسائلی نظیر شکست سد در یک بیعد، پرش هیدرولیکی، بسته شدن ناگهانی یک دریچه و جریان یکنواتخت بر روی نردبانی از سرریزها مدل گردیده است. داده های آزمایشگاهی موجود از یک مساله پرش هیدرولیکی در یک کانال مستطیلی با نتایج عددی مقایسه شده و مشخص گردید که مدل عددی استفاده شده دارایقابلیت ویژه ای در تسخیر ناپیوستگیها و مدلسازی جریانهای گذار از حالت بحرانی را دارد. در انتها میز میزان دقت مدل به عدد CFL و همچنین اندازه شبکه سنجیده شده است.