مقاله کاربرد روش آرايه اي خردلرزه ها در تعيين پروفيل سرعت موج برشي لايه هاي تحت الارضي در يک سايت نمونه در شهر تهران (پارک شقايق) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زلزله شناسي و مهندسي زلزله از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش آرايه اي خردلرزه ها در تعيين پروفيل سرعت موج برشي لايه هاي تحت الارضي در يک سايت نمونه در شهر تهران (پارک شقايق)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حق شناس ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ميرجليلي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور سنجش کاربري تکنيک پردازش آرايه اي ارتعاشات محيطي در تعيين پروفيل سرعت موج برشي، آرايه اي متشکل از ۳ دايره متحدالمرکز در يک سايت نمونه در جنوب شهر تهران با استفاده از ۱۵ دستگاه لرزه نگار به مدت ۱۵ ساعت برداشت گرديد. تحليل همزمان تک ايستگاهي ميکروترمور (روشH/V ) و آرايه اي آن با دو روش فرکانس عدد موج (f-k) و روش خودهمبستگي مکاني (SPAC) جهت برآورد پريود طبيعي ساختگاه و مشخصات پراکندگي امواج سطحي انجام شد و سپس با استفاده از الگوريتم برگشتي همسايگي، تلاش گرديد تا پروفيل سرعت موج برشي تا عمقي که با توجه به ابعاد آرايه امکان پذير است، برآورد گردد. در تحليل آرايه اي ترکيبهاي مختلف از ايستگاهها، مشخصات پراکندگي امواج رايلي در محدوده هاي مختلف فرکانسي استخراج گرديد و نتايج تحليل برگشتي حاصل از مدلهاي ورودي مختلف از نظر تعداد و عمق لايه ها و محدوده هاي مختلف سرعت موج برشي با يکديگر و با نتايج مطالعات قبلي ژئوتکنيکي در ساختگاه مقايسه گرديد. با بررسي نتايج تحليل آرايه ها مشاهده شد که روش Espac نسبت به روشf-k ، موفقتر عمل مي کند. همچنين مشخص گرديد در تحليل برگشتي، با در نظر گرفتن مدلهاي چندلايه اي با حداقل تعداد لايه هاي سايت مورد مطالعه، نتايج مناسبتري از وضعيت ساختگاه به دست مي آيد و در صورتي که تعداد لايه هاي پيشنهادي بيشتر از تعداد لايه هاي سايت باشد، تغييرات ناچيزي در مقادير سرعت موج برشي در پروفيل مشاهده مي شود.