سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد رزاقی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان
سیدعلی حسینی – کارشناس ارشد سازه
فرید حاتمی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

این مقاله کاربرد عملی مدلهای غیرخطی را در تحلیل سازه های بتن آرمه با استفاده از روش اجزاء محدود نشانمی دهد . برای این منظور ابتدا توضیحاتی در خصوص نحوه مدلسازی رفتارغیر خطی بتن در فشار ، کشش وبرش و نیز روشهای حل معادلات غیر خطی ارائه شده و سپس تیر دو سرمفصلی که تحت بارگذاری گسترده یکنواخت در طولش قرار دارد با استفاده از نرم افزار ANSYS مورد تحلیل قرار گرفته است . در این مطالعه سعی شده است که با مقایسه نتایج تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی ، تاثیر عواملی چون نوع المان های بکار برده شده در مدل ، معیارهای مختلف جاری شدن و پارامترهای موثر در رفتار کششی و برشی بتن ترک خورده مورد بررسی قرار گیرد . در انتها مدل مناسبی برای تحلیل غیرخطی سازه های بتن آرمه با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود ANSYS پیشنهادمی گردد.