سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی طارق – استادیار، بخش مهندسی سازه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران
علی طیبی – گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

جهت بررسی ”پدیده تمرکز تنش“ در اطراف سوراخ‌های پوسته‌های استوانه‌ای، از روش اجزاء محدود بهره گرفته شده است. برای حالت تک سوراخه نتایج بدست آمده از روش اجزاء محدود با نتایج دیگر محققین مقایسه شده است و تشابهات بسیاری بین نتایج مشاهده شد. مقادیر ضریب تمرکز تنش به ازای ضریب‌های انحنای مختلف تحت اثر کشش و برای حالت دو سوراخ به ازای فواصل مختلف دو سوراخ، تحت بررسی قرار گرفته است. بررسی کلی نتایج نشان می‌دهد که در تمام حالات پوسته‌های دارای تک سوراخ یا دو سوراخ به ازای ضرایب انحنا کمتر از یک، تنش‌های خمشی بوجود آمده از اهمیت کمتری نسبت به تنش‌های غشایی برخودار است و لی با افزایش ضریب انحنا بر اهمیت تنش‌های خمشی افزوده می‌گردد. در پوسته‌های دارای دو سوراخ نامساوی تنش‌های خمشی نسبت به حالت دو سوراخ مساوی، قابل تامل‌تر می‌گردد بویژه وقتی پارامتر انحنا افزایش می‌یابد