سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر خاجی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، بخش مهندسی عمران
مصطفی حبیبی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله ، روش المان محدود ط یفی بر ای حل مسائل انتشار موج در محیط های پیوسته ارائه گردیده است . روش المان محدود ط یفی معرف ی شده بر اساس چند جمله ا یهای لژاندر می باشد . در ای ن روش ، انعطاف پذ یری المانها ی محدود در مدلساز ی هندسه ها ی پیچیده و همچن ین دقت بالا ی روش ه ای ط یفی در حل مس ائل مربوط به انتشار امواج، ترک یب شده است . تحلیل در روش المان محدود ط یفی در حوزة زمان انجام م ی شود . از مز ای ای روش المان محدود طیفی لژاندر م ی توان به قطری شدن ماتریس جرم اشاره نمود که در صورت استفاده از روش های صریح مانند روش ه ای تفاضل مرکز ی، م ی توان ب ا مقدار محاسبات کمتر ی به حل دستگاه معادلات دیفرانس یل بزرگ پرداخت . حافظة سخت افزار ی مورد نیاز بر ای ذخیرة داده ها نیز کمتر خواهد بود . بعلاوه، دقت روش المان محدود ط یفی مرتبة بالا در مق ایسه با المان محدود کلاس یک معادل )از نظر مش بندی و مرتبة المانها ( بیشتر می باشد . بر ای نشان دادن قابلیتهای روش المان محدود طیفی یک مثال جامع ارائه شده است . در مثال مذکور برا ی مدلساز ی محیط های بینهایت و مرزهای نامحدود از م یراگرهایی که توسط لا یزمر معرفی شده است استفاده شده است . همچنین تأثیر این میراگرها بر موجهای وارده در مدلهای المان محدود طیفی و المان محدود کلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.