سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا خاکسار فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا
کریم مظاهری – استاد مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

معادلات اویلر در حالت پایای دو بعدی بر روی شبکه بی سازمان به روش چند شبکه ای حل می شوند و الگوریتم حل بصورتحجم محدود سلولی می باش. شبکه های درشت مورد استفاده در روش چند شبکه ای با ترکیب کردن سلولهای شبکه ریز تولید میشوند (به همین دلیل این روش را انباشته سازی می نامند) در اینروشدر شبکه های درشت مرزها حفظ میشوند و پیچیدگی های هندسی به خوبی نشان داده می شوند. شبکه های درشت قبل از قسمت اصلی برنامه تولید می وشند و زمانی که برای تولید آنها نیازاست نسبت به زمان محاسباتی در قسمت اصلی برنامه ناچیز است. دومثال از اعمال این روش در الگوریتم چند شبکه ای ذکر شد اند که توانایی این روش را در افزایش نرخ همگرایی نشان می دهند.