سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود فرزاد کیا – دانشکده محیط زیست- واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دفن مواد زاید جامد در استانهای گیلان و مازندارن یکی از نگرانی های فعلی مسئولین حفاظت محیط زیست است. محدودیت های فیزیکی، جغرافیایی و اکولوژیکی به همراه نارسایی در سیستم فعلی مدیریت مواد زاید جامد شهری، یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی در این استان ها محسوب می شود.تحقیق حاضر براساس کاربرد روش اولکنو برای ارزیابی وضعیت موجود محل های دفن مواد زاید جامد در استانهای گیلان و مازندارن انجام شده است.در این تحقیق ۴۸ محل دفن مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسی نتایج، مطابق با طبقه بندی روش اولکنو در محل های دفن مورد مطالعه حاکی از آن است که ۴۸ درصد محل های دفن در وضعیت "غیر قابل قبول" ، ۲۵ درصد در وضعیت "قابل قبول" و ۲۷ درصد بقیه در وضعیت "خوب" قرار دارند. تغییر مکان محل های دفن مواد زاید جامدی که در وضعیت "غیر قابل قبول" می باشندو مکان یابی جدید برای آنها،جهت کاهش بارآلودگی و تخریب محیط زیست به عنوان نخستین اولویت بشمار می رود. محل های دفن در وضعیت "قابل قبول" باید کنترل و پایش شده و اقدامات اصلاحی در آنها انجام گیرد. بهینه سازی سیستم مدیریت برای دیگر محل های دفن نیز توصیه می شود.