سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین قپانچی – کارشناس ارشد مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرّس، دانشکده ف
امیر البدوی – دانشیار مهندسی فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تربیت مدرّس
بهروز زارعی – استادیار مدیریت فنّاوری اطلاعات ، دانشگاه تهران

چکیده:

رشد بیسابقه ف نّاوری اطلاعات از لحاظ تئوری و عملی , منجر به ایجاد یک تحوّل بزرگ از عصر صنعت ی به عصر اطلاعـات شـده است . از ج مله نشانه های این تحول سریع , می توان ظهور اصطلاح ها و مفاهیمی , که امروزه جزئی از زندگی روزمـره جوامـع بـشری گردیده است را نام برد . در این مقاله با اشاره به مفهوم جامعه اطلاعاتی، چهار مدل برای توسعه فناور ی اطلاعات در ایـ ران معرفـ ی و تشریح می شود . پس از آن ضمن مع رفی فرآ یند تحل یل سلسله مراتب ی، قدمها و مراحل انجام یک فرآ یند تصم یم گ یری بر مبنا ی این روش بیان می شود، در ادامه ضمن پ یمودن گام به گام مراحل ا ین روش، وزن ده ی ها ی لازم برا ی مقا یسه گز ینه ها ی تصم یم گ یـ ری، بر مبنای مع یارهای معرف ی شده توسط خبرگان، انجام گرفته و نه ایتاً محاسبات فرآ یند تحل یل سلسله مراتب ی توسط نرم افزار طراح ی شده برای این منظور انجام گرفته و مدل بهینه برای توسعه فنّاوری اطلاعات در ایران انتخاب می گردد .