سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا احراری – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف
محمد رسولی – موسسه دانش پژوهان هنگام،(PE, FSAVE)

چکیده:

اولوی تبندی طرحهای راه آهن با هدف تخصیص بودجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معیارهای مختلفی دراولویت بندی خطوط راه آهن تاثیر گذار می باشند. در نظر گیری همزمان تمامی معیارها بدون روش و الگوی مشخص کارپیچید های می باشد، لذا دست یابی به یک مدل ساده و کارا جهت اولوی تبندی طرحهای راه آهن ضروری به نظر می رسد .در این مقاله با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ، مدلی ساده جهت اولویت بندی طرحهای راه آهن ارئه شده است .معیارهای مؤثر در اولویت بندی به دوگروه اصلی معیارهای اجتماعی و اقتصادی دسته بندی شده اند. مقدار عددی هرکدام از این معیارها با استفاده ا ز روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شده است . با استفاده از ترکیب وزنی این دو معیار ، عددی که بیانگر امتیاز هر طرح می باشد حاصل شده است. بدیهی است طرحی که امتیاز بالاتری دارد از اولویت بالاتری نیز برخورداراست. کارایی روش پس از اعمال بر روی ۵ طرح عمرانی راه آهن مورد تایید قرار گرفته است.