سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا صبور – استادیار ( دکترای مهندسی عمران و محیط زیست ) دانشکده عمران، دانشگاه صنع
حمیدرضا کمالان – دانشجوی دکتری (مهندسی عمران و محیط زیست)، دانشکده عمران، دانشگاه صنعت
غزاله جزنی – کارشناس ارشد (مهندسی عمران و محیط زیست)، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی

چکیده:

انبارهای فراورده های نفتی بعنوان حلقة اتصال زنجیرة تولید به مصرف در صنایع نفت کشور محسوب می شوند . از آنجا که در انبارها با احجام بسیار بالای مواد نفتی روبرو هستیم که بعنوان بزرگترین و پرخطرترین گروه از مواد برای محیط زیست محسوب می شوند ، انجام مطالعات مکان یابی در انتخاب محل استقرار مناسب برای آنها بسیار ضروری و حائز اهمیت است . در این تحقیق ، ابتدا پس از مطالعه در خصوص مؤلفه های زیست محیطی آسیب پذیر از فعالیت های مختلف در ساخ و بهره برداری از انبارها ، فهرست جامعی از معیارهای زیست محیطی که در فرایند مکان یابی انبارها نقش برجسته ای دارند ، بعنوان فهرست نهایی تصمیم گیری برگزیده می شوند . به دلیل تعداد و تنوع نسبتا زیاد معیارها ، این تحقیق روش مناسب برای تعیین وزن معیارها بر
اساس روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه می دهد تا به کمک آن بتوان میزان اهمیت هر معیاررا استخراج کرد . در این راستا پس از استفاده از نظرات و ارزیابی های گروهی از متخصصین و با استفاده از نرم افزارEC2000 در نهایت فهرستی از پارامترهای زیست محیطی مؤثر در مکان یابی انبارهای نفتی به همراه وزناهمیت هر یک بدست آمده که می تواند اولین دستورالعمل کاربردی در فرایند مکان یابی انبارهای فراورده های نفتی کشور بوده و در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد