سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی سرایی –
مصطفی دستمردی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

اهمیت تعیین استراتژ یها در فرآیند برنام هریزی استراتژیک ۲ به گونه ای است که توجه بسیاری از محققین و علاقه مندان را جلب
نموده و تاکنون رو شهای متتوع شناسایی و الویت بندی استراتژ یهای کلان (همانند استراتژی تهاجمی ۳، تدافعی ۴ و ثبات ۵) و سپس فرموله
نمودن استراتژ یهای خرد ارائه شده است. عمده ایراد روش های موجود، ازدست دادن بخش قابل توجهی از اطلاعات گردآوری شده در
حین فرآیند و کم توجهی به شرایط عدم اطمینان و فرموله نمودن دقیق مسائلی است که ماهیت آنها پیچیده و نادقیق است. محدودیت
دیگر آنها، درگیر نمودن ذهن تصمی مگیرنده با تعداد بسیاری از عوامل دخیل در تصمیم گیری بطور همزمان است.
در این مقاله با اتکاء به رویکرد تحلیل مسائل نادقیق یعنی تئوری فازی، روشی ارائه خواهد شد که علاوه بر در نظرگرفتن شرایط
عدم اطمینان، از ریزش اطلاعات در مراحل مختلف نیز جلوگیری می شود. همچنین با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب فرآیند،
شرایطی فراهم می گردد که تمرکز ذهن فرد خبره متوجه دو گزینه بجای مقایسه همزمان تعداد زیادی از گزینه ها با یکدیگر می گردد.
روش معرفی شده در این مقاله در تدوین برنامه ریزی استراتژیک اداره کل آموزش سازمان بنادر و کشتیرانی بکارگرفته شده و طبق نتایج
حاصله، پیشنهادهای کاربردی نیز ارائه گردیده است.