سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس مجدی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران
مهدی امینی چرمهینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران،

چکیده:

برای ساخت ساز ههای فروشویی تودهای، سطحی قریب به یک کیلومتر مربع با استفاده از مواد طبیعی و مصنوعی، به صورت تناوبی، ایزوله م یگردد. روی این سطح لایه ای از شن که دارای نفوذ پذیری بالایی باشد، پهن م یشود. سپس توده خاک اکسیدی به صورت پله ای روی آن احداث شده و اسید شویی م یگردد. اسید مس را در خود حل کرده و از طریق سیستم زهکش به خارج از توده انتقال م ییابد. محلول باردار خروجی برای استحصال مس به واحد لیچینگ فرستاده م یشود و بعد از استخراج مس برای شستشوی مجدد به روی توده باز م یگردد. پارامتر های مقاومت برشی بین لایه های طبیعی و مصنوعی که در کف بستر توده بکار میروند، نسبت به سایر اجزاء توده، کمتر می باشند. بنابراین یکی از این سطوح، سطح احتمالی لغزش توده را تشکیل م یدهد. لغزش در تودههای فروشویی از نظر زیست محیطی و اقتصادی اهمیت زیادی دارد. بر این اساس تحلیل پایداری و بررسی پتانسیل لغزش آنها الزامی است. برای تحلیل پایداری سازه های فروشویی تودهای از نرم افزا رهای متفاوتی استفاده م یشود. روش تحلیل پایداری بلوک به بلوک روشی است تحلیلی که برای تحلیل پایداری شیبهای خاکی از آن استفاده م یگردد. این روش براساس تئوری بلوکهای فعال، انفعالی و بیتفاوت استوار است. در این مقاله چگونگی کاربرد این روش در تحلیل پایداری و ساخت ساز ههای فروشویی تودهای ارائه شده است.